Nettiajanvarauksen käyttöehdot ja ohjeet

Nämä käyttö­ehdot koskevat Lehmuskolon nettia­jan­va­raus­pal­velun käyttöä. Käyttäjän katsotaan hyväk­syneen palvelun käyttö­ehdot ja sitou­tuneen noudat­tamaan niitä, kun käyttäjä saapuu Lehmuskolon nettia­jan­va­raus­si­vus­tolle ja käyttää niitä.

Ajanvaraus vahvalla tunnistautumisella

Verkkoa­jan­va­rauk­semme edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista. Ajanvarauksen yhteydessä saat sähköpostiisi kertakäyttöisen tunnuskoodin, jolla pääset vahvistamaan varauksesi. Kertakäyttöinen koodi on voimassa 15 minuuttia. Näin tunnis­tau­tu­malla voit varata ajan turval­li­sesti ja tunnis­tamme sinut luotet­ta­vasti. Tietosi kulkevat suoja­tussa yhtey­dessä ja tunnis­tus­palvelu käsit­telee henki­lö­tietoja tieto­suo­jalain mukai­sesti huolehtien yksityi­syy­den­suo­jasta.

Rekisteröityminen

Ensim­mäistä kertaa palvelua käytet­täessä, ajan varaa­minen edellyttää rekis­te­röi­ty­mistä. Henkilön yksilöintitietoina rekisteriin tallennetaan ajanvarauksen yhteydessä asiakkaan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Varatun ajan vahvistusviesti

Onnis­tu­neesta ajanva­rauk­sesta tai varauksen peruu­tuk­sesta tulee vahvis­tus­viesti asiakkaan ajanvarauksen yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Varatun ajan peruuttaminen

Huomioithan, että varaamasi aika on varattu juuri Sinulle. Varaus on sitova ja työntekijä valmistautuu aina tapaamiseesi. Esteen sattuessa varaamasi aika tulee peruuttaa 24 h ennen varatun ajan alkua, jottei sitä laskuteta täysimääräisesti. Ajan voi siirtää tai peruuttaa ”Muuta tapaamista” -linkistä, joka on tullut varausvahvistuksen mukana sähköpostiisi. Ajan voi peruuttaa myös soittamalla tai lähettämällä viestiä suoraan työntekijälle, jolta aika on varattu. Työntekijöiden yhteystiedot löydät osoitteesta sosup.fi. Työntekijöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lehmuskolo.fi.

Jos estyt pääsemästä toimipisteelle tai olet lievästi sairas, voit tavata työntekijämme myös etävastaanottona.

Peruut­ta­mat­to­masta ajasta tai myöhäs­ty­neestä peruu­tuk­sesta pidätämme oikeuden periä käynti­palkkion suuruisen maksun.

Palvelemme myös sähköpostitse ja puhelimitse

Mikäli valit­se­mal­lenne työntekijälle ei ole näkyvissä vapaita aikoja, pyydämme tiedus­te­lemaan aikoja sähköpostitse tai puhelimitse suoraan työntekijältä. Työntekijöiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta sosup.fi ja sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lehmuskolo.fi.

Vastuun rajoitus

Lehmuskolo päivittää verkko­pal­ve­luitaan tarpeen mukaan ja pyrkii siihen, että palvelu toimii virheet­tö­mästi ja nopeasti. Lehmuskolo ei kuitenkaan takaa verkko­pal­ve­lui­densa virheet­tö­myyttä tai saata­vuutta, eikä myöskään vastaa vahin­gosta, välil­li­sestä tai välit­tö­mästä, joka käyttä­jälle mahdol­li­sesti aiheutuu Lehmuskolon nettia­jan­va­rauksen tai muiden Lehmuskolon verkko­pal­ve­luiden käyttä­mi­sestä.

Lehmuskolo ei vastaa nettia­jan­va­rauksen mahdol­li­sista toimin­ta­kat­kok­sista esimer­kiksi huolto­töiden, teknisten vikojen, päivi­tysten, kehitys­ver­sioiden tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä vastaa vahin­gosta, joka voi johtua Lehmuskolon nettia­jan­va­rauksen toimin­nasta tai toimi­mat­to­muu­desta. Lehmuskolo ei vastaa käyttäjien tieto­lii­ken­neyh­teyksien toimin­nasta eikä anna tieto­lii­ken­neyh­teyksien toimintaa tai asennusta koskevia ohjeita.

Lehmuskolo Oy

etunimi.sukunimi@lehmuskolo.fi

Kaikki yhteystiedot
Laskutustiedot

 

Muut yhteystiedot

Vanhakoivistontie 12, 28360 Pori
info@lehmuskolo.fi

Sijaishuollon asiakasohjaus ja paikkatiedustelut:
040 027 6222
Avopalveluiden asiakasohjaus:
040
176 4445