Englanninkieliseen sanaan pride, sisältyy kolme perusajatusta:
  • jokaisen meistä tulisi saada olla ylpeä sukupuoli-identiteetistään sekä seksuaalisesta suuntautumisestaan
  • seksuaalinen ja sukupuolinen monimuotoisuus on rikkaus ja lahja
  • seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuolen kokemus eivät ole asioita, joita voit itse valita, eikä niitä voi tarkoituksellisesti muuttaa.

Ympärillämme oleva yhteiskunta, koti, koulu ja kaverit, tukevat usein tietynlaista seksuaalisuutta ja sukupuolen ilmaisun tapaa. Tämä voi näyttäytyä muun muassa siten, että heteroseksuaalisuus nähdään luonnollisempana tai jopa enemmän arvokkaana kuin muut seksuaaliset suuntautumiset. Paineet ja normit kohdistuvat kaikkiin nuoriin, mutta erityistä ahdistusta kokevat he, jotka eivät ole heteroita tai heille, jotka pohtivat vielä omaa seksuaali-identiteettiään. Usein lapsia ja nuoria kasvatetaan tiedostamatta heteroiksi, vaikkapa olettamalla, että nuoren mahdollinen seurustelukumppani on, tai tulee olemaan toista sukupuolta, jota hän itse on. Näin ollen nuoren, jolla on tunteita samaa sukupuolta olevaa henkilöä kohtaan, on haastavaa saada tukea ja vahvistusta omalle seksuaali-identiteetilleen. Jos nuori ei käyttäydy normien mukaisesti, hän joutuu helposti kiusatuksi tai väheksytyksi ja eristetyksi ryhmästä.

Kun nuori ei määrittele itseään heteroksi, tai muuten pohtii identiteettiään, olisi ensiarvoisen tärkeää tiedostaa, ettei hänessä itsessään ole mitään vikaa, vaan vika on normeissa ja käytännöissä, jotka ovat syrjiviä. Normit ovat aina ihmisten aikaansaamia, eivät mitään pysyviä asiantiloja. Normeja on aina mahdollista muuttaa hyväksyvämmiksi ja moninaisuutta tukeviksi. Ei ole yhtä ja oikeaa tapaa ilmaista seksuaalisuuttaan tai sukupuoltaan.

Kuka määrittelee identiteettimme?

Useimmille meistä ihmisistä on tärkeää määritellä omaa identiteettiään; kuka ja millainen olen? Merkittävä osa identiteettiä ovat usein sukupuoli ja seksuaalisuus.

Sukupuoli on ihmisen ominaisuus, jonka jokainen kokee ja jota ilmaisee itselleen sopivalla tavalla. Ihminen voi olla nainen tai mies, kumpaakin näistä, tai sukupuoleton. Jokaisella on oikeus määritellä sukupuolensa itse ja muiden tulisi kunnioittaa sitä.

Sukupuolivähemmistö on käsite, jolla kuvataan ihmistä, joiden sukupuoli-identiteetti ei vastaa sitä sukupuolta, joka heille on syntymässä määritelty (transihmiset) tai ihmisiä, joilla on syntyessään sekä tytön että pojan kehollisuutta (intersukupuoliset). Transihmisiä ovat transvestiitit, transsukupuoliset, transgenderit sekä muunsukupuoliset.

Sukupuolinormatiivisuus on käsite, jolla tarkoitetaan yhteiskunnassamme vallallaan olevaa käsitystä siitä, kuinka on olemassa vain kaksi, toisilleen vastakkaista sukupuolta. Koska kaikki ihmiset eivät mahdu tähän tiukkaan sukupuolinormiin, olisi kaikkien ihmisten hyvinvoinnin tukemiseksi tärkeää purkaa tätä normia.

Seksuaalinen suuntautuminen

Seksuaalinen suuntautuminen on ominaisuus, joka kertoo siitä, keneen ihminen ihastuu, rakastuu ja tuntee emotionaalista tai seksuaalista vetovoimaa. Seksuaalinen suuntautuminen ei ole kenenkään oma valinta eikä tahdonalainen asia. Valitettavaa on, ettei yhteiskunnassa suhtauduta ja asennoiduta erilaisiin seksuaalisiin suuntautumiseen vielä tasa-arvoisesti. Meidän tulisi muistaa, että seksuaalisen suuntautumisen identiteetti on aina itsemäärittelykysymys! Ihmiset alkavat hahmottaa omaa seksuaalista suuntautumistaan hyvin eri ikäisinä ja on myös mahdollista, että seksuaalinen suuntautuminen tai sen painottuminen muuntuu ihmisen elämänkaaren aikana. Ei ole olemassa tiettyä yleistä kehityspolkua seksuaalisen suuntautumisen suhteen.

Jokaisella tulee olla oikeus itsemäärittelyyn. Tällä tarkoitetaan sitä, että kaikki meistä voi itse päättää kuinka määrittelee oman seksuaalisen suuntautumisensa sekä sukupuolensa. Erittäin tärkeä seikka on, että jokaisella tulee olla mahdollisuus myös siihen, että ei määrittele itseään. Toisille määritelmät voivat tuntua äärimmäisen rajoittavilta, kun taas joillekin ne selkeyttävät omaa kokemusta merkittävästi.
Tärkeintä on saada olla juuri sellainen kuin on ja arvostaa itseään juuri sellaisena kuin on!

(tekstin pohjana käytetty Hivpointin materiaaleja)

Laura Nylund
Lehmuskolon seksuaaliterapeutti